Vyznanie viery


1. VERÍME, že Svätá Biblia, pozostávajúca zo Starého a Nového zákona, je inšpirované Božie Slovo, bez chyby, konečné Božie zjavenie, úplne spoľahlivá a najvyššia autorita v každej oblasti viery a praxe.

2. VERÍME v jedného Boha, Stvoriteľa všetkého, ktorý od počiatku vekov jestvuje v troch osobách: Otec, Syn a Svätý Duch.Staršovstvo


Staršovstvo Erdevíckeho zboru má 5 členov. Sú to vedúci brat, zástupca vedúceho, tajomník, pokladník a takzvaný piaty člen. Staršovstvo zboru vyberá zbor a mandát staršovstva je 3 roky.História BC Erdevík

V roku 1919 brat Pavel Slávik už ako veriaci dosťahoval sa z Grabova do Erdevíku spolu s manželkou a troma deťma. V jeseň roku 1921 dosťahovali sa aj tri rodini z Hložian, a jedna z Číby (Čeláreva): Jano Korčok s manželkou a šiestimi deťmi, Jano Dudok s manželkou a šiestimi deťmi, Duro Kukučka s manželkou a Ondrej Kostoláni s manželkou z Číby. Toto boli veriace rodini.
História Baptistov

Počiatky baptistov siahaju už od 16 storočia, od času reformácie, cestou anabaptistov. V roku 1609 v Amsterdame - Holandsko, bol založený prvý baptistický zbor. V Europe sa baptisti rýchle rozširovali zo severa, smerom na juh a do Juhoslávii prišli z Madarska (Austro-Uharska), a najprv do Slavonie okolie Daruvara a do Vojvodiny. V roku 1985 v Novom Sade bol vykonaný prvý sv. Krst