Vyznanie viery1. VERÍME, že Svätá Biblia, pozostávajúca zo Starého a Nového zákona, je inšpirované Božie Slovo, bez chyby, konečné Božie zjavenie, úplne spoľahlivá a najvyššia autorita v každej oblasti viery a praxe.

2. VERÍME v jedného Boha, Stvoriteľa všetkého, ktorý od počiatku vekov jestvuje v troch osobách: Otec, Syn a Svätý Duch.

3. VERÍME v nášho Pána Ježiša Krista, Boha zjaveného v skutočnom ľudskom tele; v Jeho zrodenie z panny, v Jeho bezhriešny život, božské zázraky, zastupiteľskú a s Bohom nás zmierujúcu smrť na kríži, vzkriesenie, nanebovstúpenie, prácu Jeho Ducha a v Jeho osobný, blízky a viditeľný príchod v sláve a moci.

4. VERÍME v Boha Svätého Ducha ako osobu, ktorý usviedča ľudí o hriechu, stratenosti na večnosť, prebýva vo všetkých znovuzrodených osobách, uschopňujúc ich, aby žili svätý život, svedčili a pracovali pre Pána Ježiša Krista, napriek protivenstvu sveta, tela a Satana.

5. VERÍME, že Adam a Eva boli stvorení na Boží obraz, pokúšaní od Satana, boha tohto sveta, padli do hriechu, ich hriech prešiel na všetkých ľudí, ktorí sú v dôsledku toho stratení, neschopní sami seba zachrániť pred Božím hnevom a potrebujú byť spasení. Veríme, že je aj človekova vôľa porušená hriechom, a preto človek nie zo svojej vôle, ale pôsobením Svätého Ducha, hľadá Boha.

6. VERÍME, že spasenie je dar Boží tým, ktorí učinia pokánie a osobne uveria v Ježiša Krista; že je to umožnené milosťou Božou cez preliatu krv Pána Ježiša Krista a obrodenie Svätým Duchom.

7. VERÍME v univerzálnu Cirkev ako telo Kristovo, ktorá stojí na apoštolskom učení a v jednote Ducha všetkých opravdivých veriacich. Veríme v Cirkev ako spoločenstvo veriacich pri stole Pánovom a pri krste ponorením - znovuzrodených osôb. Vyznávame všeobecné kňazstvo veriacich, v ktorom sú všetci členovia cirkvi povolaní k službe podľa darov Ducha Svätého.

8. VERÍME vo vzkriesenie tak spasených, ako aj stratených; tých, čo sú spasení - vzkriesenie do večného života s Bohom, tých, čo sú stratení - vzkriesenie do večného odsúdenia, oddelenia od Boha.

9. VERÍME, že Kristus prikázal Cirkvi, aby išla do sveta a činila učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, Syna a  Svätého Ducha, a učiac tých, čo uveria, zachovávať všetky Kristove prikázania.