História Baptistov


Počiatky baptistov siahaju už od 16 storočia, od času reformácie, cestou anabaptistov. V roku 1609 v Amsterdame - Holandsko, bol založený prvý baptistický zbor. V Europe sa baptisti rýchle rozširovali zo severa, smerom na juh a do Juhoslávii prišli z Madarska (Austro-Uharska), a najprv do Slavonie okolie Daruvara a do Vojvodiny. V roku 1985 v Novom Sade bol vykonaný prvý sv. Krst, kde krstil brat Henrik Meyer a to 5 osvôb.

Počiatky baptistov medzi slovákmi siahaju od roka 1897 a cez brata Jozefa Turociho, ktorý evanielium priniesol z Budapešti do Báčskeho Petrovca, kde sa i založil prvý baptistický zbor. (V Báčke už predtým boli nemecké zbory a veriaci v Novom Sade.) Práca sa rozširovala i do ostatných slovenských dedín v Južnej Báčke, potom v Banáte a po prvej svetovej vojne sa zakladali zbori i v Srieme.

Veriaci baptistického hnutia zoskupení na konferencii slovenských baptistických zborov, uskutočnenej v Petrovci, dňa 6. januara 1922 roku, medzi iným, v druhom bode "za erdevícky zbor hovoril brat Kukučka a požiadal od prítomných na konferencii častejšie zborové návštevy." Za Šídsky zbor brat Chovanov požiadal to isté aj za Planinu - St.Binguľu, brat Kacera požiadal návštevy i Večeru Pánovu a podobne." Dňa 23. marca roku 1922, na všeobecnej celoštátnej konferencii pre všetky zbory, ktorá bola v Petrovci, bol založený SAVEZ BAPRISTICKYCH ZBOROV V JUHOLSAVII v pritomnosti 52 delegatov poslaných zo zborov. Vtedy už tu bola zapojená i misijná stanica erdevíckich bratov. Z ústnich záznamov sa dozvedáme že v roku 1929 v Erdevickom zbore bola uskutočnená celoštátna konferencia baptistických zborov v Juhoslávii. Dňa 5. februara 1931 roku, bola založená SLOVENSKÁ JEDNOTA BAPTISTOV V JUHOSLAVII, do ktorej bol pripojený už vtedy jestvujúci erdevícky zbor, ktorý patrí do Jednoty až po dnes.

Dnes


Dnes vo svete baptisti pracujú až v 180-tich štátoch a tí čo patria do svetového savezu počitajú až 65 milionov. Tiež okolo 35 milionov je organizovane v rôznich lokálnych zväzoch, tak že sa spolu počita okolo 100 milionov baptistov na celom svete. Najviacej baptistov sa počita v Spojenich Štatoch a v Rusku. V Srbskom zväze počítame 2077 členov a Slovenská jednota batistov počíta 1120 členov.

Meno a v čo verime


Niečo o mene a v čo veria baptisti:
Samé meno "baptist" znamená "pokrstený" po ktorom i hnutie dostalo svoje meno.
Baptisti veria v Trojedinného Boha - Otca, Syna a Sväteho Ducha. Veríme že celá Biblia je Slovo Božie. Čitajúc a počuvajúc Slovo Božie spoznávame svoju hriešnosť a Božiu milosť danú pre spasenie ľudstva, ktoré v pokaní a vierou v Pána Ježiša dosahuje spasenie ako Boží dar. Na svedectvo osobnej viery v Pána Ježiša, sa krstí biblickým krstom ponorenim do vody. Baptisti veria v záhrobný večný život, vzkriesenie z mŕtvich a v prichod Pánov pre svoju cirkev.

Povinosťou veriacich v lokálnich zoroch je: zvestovať evanielium, najprv vo svojom meste a v okolí a potom i v ostatných krajoch, t.j. vyplniť rozkaz Pánov na základe Slova, zo Skutov 1:8, a ktorú prácu pre Pána konal i Erdevícki zbor počas všetkých rokov jestvovania a veríme že v tej službe bude pokračovat i nadalej, až po príchod nášho Pána.